RETURNS AND EXCHANGES

การคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า

สำหรับสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซท์ กรุณาอ่านวิธีการคืนสินค้าต่อไปนี้

กระบวนการคืนสินค้า

เรายินดีที่จะรับสินค้าคืนเนื่องจากการเปลี่ยนใจภายในเวลา 7 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า

เรายินดีที่จะรับสินค้าคืนเนื่องจากการเปลี่ยนใจภายในเวลา 7 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า นอกจากนี้พวกเรายังรับการคืนสินค้าสำหรับกรณีสินค้าที่พบว่ามีความบกพร่อง โดยเราจะทำเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ ซ่อมสินค้า หรือทำการเปลี่ยนสินค้าให้

ในการคืนสินค้า คุณจะต้องส่งแบบขอคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและส่งมาภายในเวลาที่กำหนดมายังทีมดูแลลูกค้าของเราที่ ( ecommerce.th@samsonite.com) โดยเราจะทำการติดต่อคุณกลับภายใน 3-5วันทำการพร้อมกับการอนุมัติให้คืนสินค้าและขั้นตอนวิธีการที่คุณสามารถคืนสินค้าได้

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งหากการคืนสินค้าเกิดจากการเปลี่ยนใจและสินค้าจะต้องถูกส่งกลับมายังเราในสภาพเริ่มต้น (รวมถึงมีป้ายยืนยันสินค้าแท้ ใบแสดงวิธีการใช้ ใบรับประกัน และป้ายติดอื่นๆ) เพื่อที่จะขอคืนสินค้าเป็นเงินได้

หากสินค้านั้นถูกส่งกลับมาด้วยเหตุว่าสินค้าไมได้คุณภาพหรือมีความบกพร่อง เราจะทำการตรวจสอบกรณีว่าเข้าข่ายให้คืนสินค้าได้หรือไม่ หากว่าสินค้าไม่เข้าข่าย (เช่น หากมีเหตุให้เราเชื่อว่ามีการใช้สินค้าผิดประเภท/หรือหากความเสียหายนั้นไมได้อยู่ภายใต้การรับประกัน) เราจะปฏิเสธการขอคืนสินค้าของคุณ โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและเราจะทำการแจ้งคุณถึงวิธีที่คุณสามารถชำระเงินค่าขนส่งได้

การจัดการเรื่องการคืนเงินนั้นจะใช้วิธีการเดียวกับที่ใช้ซื้อสินค้านั้นๆ เราจะเร่งดำเนินการเรื่องการคืนเงิน (หรือซ่อมและเปลี่ยนสินค้าตามแต่ละกรณี) ภายในเวลา 30 วันจากวันที่เราได้รับสินค้าคืน อย่างไรก็ดี ขั้นตอนนี้อาจจะทำให้ใช้เวลานานขึ้นโดยขึ้นอยู่กับสินค้าของคุณและจำนวนสินค้าที่ถูกส่งคืนมาในระบบของเรา